Agentura Majestic :: Nový český pravopis

Agentura Majestic

Nový český pravopis

2100,- Kč / 6 hod.

Máte pocit, že se začínáte ztrácet v platných pravidlech českého pravopisu, že Vaši zaměstnanci nebo spolupracovníci dělají častěji chyby a musíte je po nich opravovat nebo dokonce si platíte drahé korektury?

Program semináře:
1. Stavba slovního tvaru. Tvoření slov.
2. Psaní přípon –ský, -cký aj.
3. Pravopis vlastních jmen
4. Skloňování cizích jmen - obecných, vlastních.
a) Pravopis i/y v pádových koncovkách
b) Pravopis i/y v koncovkách sloves – přítomný čas
c) Pravopis i/y v koncovkách přídavných jmen
5. Psaní skupin bje; vje; bě; vě; pě; mě; mně
6. Psaní -nn- a dalších zdvojených souhlásek
7. Předložky a předpony s, se, z, ze, vz
8. Spřežky
9. Psaní uvozovek – přímá řeč, citáty aj.
10. Skladba
a) Gramatická shoda (podmět, přísudek)
b) Větné členy; pravopis čárky ve větě jednoduché
- Několikanásobné větné členy
- Přístavek
- Přívlastek těsný a volný
c) Souvětí – hlavní a vedlejší věty
- Interpunkce v souvětí
- Pořadí vět v souvětí
11. Členění textu
12. Slohové útvary písemného administrativního styku
a) Žádost
b) Životopis
c) Úřední korespondence
d) Drobné administrativní útvary
- Potvrzení objednávky
- Inzerce apod.