Agentura Majestic :: Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS

Agentura Majestic

Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS

2300,- Kč / 8 hod.

Cílem našeho semináře je přiblížit problematiku žáků/studentů s poruchou ADHD a s poruchou autistického spektra s důrazem na možnosti zvládání a především předcházení a eliminace neadekvátního chování. Na konkrétních příkladech získají pedagogové nové poznatky o možnostech dlouhodobého výchovného vedení jedinců s ADHD a PAS. Budou se umět orientovat v jejich projevech, seznámí se s možnostmi práce v podmínkách škol běžného typu. Prostřednictví tohoto semináře pedagogové snáze rozliší žáka s ADHD syndromem od žáka výchovně zanedbaného. Na základě poznání syptomatiky těchto jedinců a jejich osobnostních zvláštností budou účastníci semináře seznámeni s postupy řešení kázeňských problémů. V neposlední řadě obdrží praktický návod, jak pracovat s kolektivem třídy, do níž je žák/student ADHD integrován. Nemalá pozornost je věnována i problémům komunikačním.

Co vám seminář přinese?

 • Seznámíte se s projevy ADHD syndromu a poruch autistického spektra (PAS)
 • Získáte větší jistotu při výuce žáků a ADHD a s PAS; obdržíte metodická doporučení
 • Poznáte psychologické zvláštnosti těchto žáků
 • Naučíte se, jak komunikovat s těmito žáky, jak eliminovat jejich nevhodné projevy
 • Obdržíte návod na řešení výchovných situací jak s jednotlivci, tak se třídou jako celkem
 • .
 • Získáte větší sebedůvěru ve vyučovacím procesu
 • Komu seminář doporučujeme?

  Seminář je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky veškerých základních a středních škol. Kromě učitelů přináší nové poznatky asistentům pedagoga, výchovným poradcům, metodikům prevence, speciálním pedagogům a psychologům, ředitelům škol a školských zařízení.

  Program

 • Vymezení pojmů ADHD a poruchy autistického spektra
 • Symptomatika ADHD syndromu a poruch autistického spektra
 • Psychologické zvláštnosti žáků s ADHD a s PAS
 • Problémy v oblasti komunikace jako zdroj neadekvátního chování
 • Stres a jeho příčina
 • Vliv stresu na chování žáků
 • Význam úvodní a průběžné motivace v hodině
 • Metodická doporučení
 • Nastavení pravidel chování
 • Postup učitele při řešení kázeňských problémů
 • Práce s kolektivem třídy, do níž jsou tito jedinci integrováni
 • Relaxační metody v praxi
 • Diskuze
 • Seminář je akreditovaný MŠMT č. jednací v akreditace v systému DVPP: 1140/2021-5-5