Agentura Majestic :: Jak pracovat s žáky/ studenty s vývojovými poruchami učení

Agentura Majestic

Jak pracovat s žáky/ studenty s vývojovými poruchami učení

2800,- Kč / 8 hod.

Seminář „Jak pracovat s žáky/studenty s vývojovými poruchami učení“ podává teoretická východiska k uvedené problematice, zahrnuje metodické pokyny k práci s žáky/studenty se specifickou poruchou učení a s dílčím oslabením výkonu na škole běžného typu. Seminář seznámí pedagogy s možnostmi pedagogické diagnostiky, se speciálními didaktickými pomůckami, s přípravou plánu podpůrných opatření a s přípravou individuálního plánu. Jeho nedílnou součástí jsou konkrétní příklady z pedagogické praxe doplněné kazuistikami a produkty žáků/studentů. Účastníci budou seznámeni se zásadami práce a metodickými doporučeními pro edukaci těchto jedinců.

Co vám seminář přinese?

 • Získáte přehled o jednotlivých druzích SPU
 • Poznáte psychologické zvláštnosti těchto jedinců
 • Naučíte se uplatňovat podpůrná opatření v praxi
 • Obdržíte metodická doporučení k výuce
 • Seznámíte se s možnostmi hodnocení
 • Poznáte principy reedukace
 • Komu seminář doporučujeme?

  Seminář je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky veškerých základních a středních škol. Kromě učitelů přináší nové poznatky vychovatelům, asistentům pedagoga, výchovným poradcům, metodikům prevence, speciálním pedagogům a psychologům, ředitelům škol a školských zařízení.

  Program

 • Přehled poruch učení – SPU-dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, dyspinxie, dysmúzie, ADHD, ADD, PAS
 • Oblasti „dys“ poruch s možnou souvislostí k učení – dysfázie, dyslalie, dysartrie
 • Definice jednotlivých poruch, charakteristické projevy, příčiny, možnosti diagnostiky
 • Osobnost žáka/studenta se specifickou vývojovou poruchou učení
 • Možnosti práce s žákem/studenty v podmínkách běžných škol
 • Metodické pokyny pro edukaci těchto jedinců na ZŠ a na SŠ.
 • Možnosti hodnocení.
 • Plán pedagogické podpory, IVP, zkušenosti z praxe
 • Součinnost učitele a pedagogického asistenta
 • Ukázky produktů žáků/studentů
 • Ukázky speciálních pomůcek a pracovních materiálů pro žáky
 • Studijní prameny
 • Diskuze