Agentura Majestic :: Signály specifických poruch učení

Agentura Majestic

Signály specifických poruch učení

1300,- Kč / 5 hod.

Cílem semináře je pomoci pedagogickým pracovníkům včasné odhalení specifický poruch učení. Účastníci se seznámí s možnostmi pedagogické diagnostiky, s tvorbou plánu podpůrných opatření a s individuálním plánem. Získají přehled o symptomatice jednotlivých poruch a o možnostech individuální práce s těmito žáky/studenty v podmínkách běžných škol. Tohoto cíle bude dosaženo za použití konkrétních žákovských prací a kazuistik žáků/ studentů, osobních příkladů z praxe lektorky. V neposlední řadě poznají možnosti využití didaktických pomůcek a odborné prameny k metodice práce s těmito jedinci.

Co vám seminář přinese?

 • Naučíte se včas odhalit žáka s poruchou učení
 • Seznámíte se s možnostmi pedagogické diagnostiky
 • Získáte doporučení k tvorbě IVP
 • Seznámíte se s ukázkami práce těchto žáků
 • Lépe porozumíte specifickým potřebám žáka s poruchou učení
 • Poznáte speciální didaktické pomůcky a odborné prameny
 • Komu seminář doporučujeme?

  Seminář je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky veškerých základních a středních škol. Kromě učitelů přináší nové poznatky vychovatelům, asistentům pedagoga, výchovným poradcům, metodikům prevence, speciálním pedagogům a psychologům, ředitelům škol a školských zařízení.

  Program

 • Definice poruch učení
 • Projevy poruch dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspinxie, dysmúzie, dyspraxie
 • Ukázky prací žáků základní školy, sledování vývojového aspektu
 • Ukázky prací žáků 1. ročníku středních škol
 • Kazuistiky žáků ZŠ a SŠ
 • Poruchy učení u žáků s ADHD: symptomatika poruch, konkrétní projevy ve třídě
 • Další „dys“ poruchy s možnou souvislostí k učení, symptomatika
 • Symptomatika poruch autistického spektra
 • Individuální práce s žákem
 • Kazuistiky žáků s ADHD
 • Příprava individuálního plánu, zkušenosti z praxe
 • Didaktické pomůcky
 • Diskuze
 • Seminář je akreditovaný MŠMT č. jednací v akreditace v systému DVPP:28645/2017-1