Agentura Majestic :: Žák s autismem na základní a střední škole

Agentura Majestic

Žák s autismem na základní a střední škole

1500,- Kč / 8 hod.

Cílem semináře je prohloubit informovanost pedagogických pracovníků o poruchách autistického spektra. Účastníci se seznámí s vhodnou strategií přístupu k žákům i k jejich specifickým projevům. Na konkrétních pedagogických přístupech budou prezentovány metodické a didaktické postupy při výskytu negativních forem chování. Seminář poskytne návody na řešení problémových situací ve třídě. Pedagogičtí pracovníci získají přehled o formách komunikace s žáky. Znalost komunikačních technik usnadní výchovné a vzdělávací působení na žáky s výukovými obtížemi, kteří jsou zařazeni do škol běžného typu-filosofie a zásady TEACCH programu, strukturované učení – individuální přístup, strukturalizace, vizualizace. Účastníci budou seznámeni i s alternativními komunikačními systémy a jejich využitím v praxi – VOKS, PECS, Son – Rice program. Zároveň obdrží doporučení jak pracovat se třídou jako celkem, kterou žák s poruchou autistického spektra navštěvuje. Zvláštní pozornost bude zaměřena na podpůrná opatření, na součinnost pedagogického asistenta a učitele a na spolupráci s rodiči.

Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen pro učitele základních a středních škol, pro učitele základních a středních uměleckých škol, pro výchovné poradce, speciální pedagogy, pro metodiky prevence, vychovatele školských zařízení, pro asistenty pedagoga a ředitele škol a školských zařízení.

Co vám seminář přinese?

 • Seznámíte se s konkrétními projevy poruch autistického spektra
 • Lépe porozumíte psychologickým zvláštnostem žáků s autismem
 • Seznámíte se s pedagogickou diagnostikou
 • Získáte zvýšené sebevědomí při práci s těmito žáky
 • Poznáte možnosti strukturalizace a vizualizace výuky v podmínkách běžných škol
 • Obdržíte metodická doporučení pro práci s žáky s PAS
 • Získáte přehled o možnostech vzdělávání
 • Snáze budete ve třídě řešit konfliktní situace
 • Program

 • Osobnost žáka s poruchou autistického spektra
 • Typy poruch autistického spektra, jejich charakteristika,
 • Autistická triáda
 • Nespecifické variabilní rysy
 • Možnosti práce s žákem v podmínkách běžné školy
 • IVP, podpůrná opatření , spolupráce s rodiči a asistentem pedagoga,
 • Pedagogické přístupy a metodická doporučení
 • Strukturované učení
 • Alternativní komunikační systémy
 • Zkušenosti z praxe, – možnosti přizpůsobení, strukturovaná výuka, rozvoj dovedností
 • Kazuistiky
 • Vliv žáka s autismem na klima třídy.
 • Seminář je akreditovaný MŠMT č. jednací v akreditace v systému DVPP:7081/2018-3-203