Agentura Majestic :: Eliminace poruch chování u žáků s ADHD

Agentura Majestic

Eliminace poruch chování u žáků s ADHD

2800,- Kč / 8 hod.

Cílem semináře je přiblížit zdroje problémového chování žáků s ADHD s důrazem na možnosti jeho předcházení a zvládání. Na konkrétních příkladech získají pedagogové nové poznatky o možnostech dlouhodobého výchovného vedení jedinců s ADHD. Budou se umět orientovat v jejich projevech, seznámí se s možnostmi práce v podmínkách škol běžného typu. Prostřednictvím tohoto semináře pedagogové snáze rozliší žáka s ADHD syndromem od žáka výchovně zanedbaného. Rovněž bude věnována pozornost motivaci v hodině a součinnosti učitele a asistenta pedagoga. Pedagogickým pracovníkům budou prezentovány obecné zásady pro práci s žáky s obtížemi v chování, přístupy k drobným projevům nevhodného chování, aplikace důslednosti, struktury, řádu, předvídatelnosti, pozitivního zpevnění žádoucího chování a vhodné vedení dialogu s žákem o kázeňském problému. V semináři budou zohledněny zvlášť potřeby klientů, kteří pracují s žáky základních škol, a pedagogických pracovníků středních škol. Klienti získají doporučení, jak efektivně komunikovat s žákem při řešení konfliktních situací a při agresivních projevech.

Co vám seminář přinese?
 • Seznámíte se s projevy ADHD syndromu
 • Získáte větší jistotu při výuce žáků a ADHD; obdržíte metodická doporučení
 • Poznáte psychologické zvláštnosti těchto žáků
 • Naučíte se, jak komunikovat s těmito žáky, jak eliminovat jejich nevhodné projevy
 • Obdržíte návod na řešení výchovných situací jak s jednotlivci, tak se třídou jako celkem
 • Získáte větší sebedůvěru ve vyučovacím procesu
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky veškerých základních a středních škol

Cílová skupina:
 • speciální pedagogové
 • asistenti pedagoga
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • výchovní poradci
 • vychovatelé školských zařízení
 • učitelé 1.stupně ZŠ
 • učitelé 2.stupně ZŠ
 • učitel praktického vyučování
 • učitelé gymnázií
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé speciálních škol
 • učitel - metodik prevence
Program
 • Vymezení pojmů ADHD
 • Symptomatika ADHD syndromu
 • Psychologické zvláštnosti žáků s ADHD
 • Obecné zásady pro práci s žáky s obtížemi v chování
 • Význam úvodní a průběžné motivace v hodině
 • Metodická doporučení
 • Postup učitele při řešení kázeňských problémů
 • Efektivní komunikace
 • Pochvala a trest
 • Relaxační metody v praxi
 • Seminář je akreditovaný MŠMT- č.j. akreditace v systému DVPP: 1140/2021-5-5