Agentura Majestic :: Intervenční přístupy k žákům se specifickými poruchami učení a chování

Agentura Majestic

Intervenční přístupy k žákům se specifickými poruchami učení a chování

2300,- Kč / 8 hod.

Seminář „Intervenční přístupy k žákům se specifickými poruchami učení a chování“ zahrnuje nejen teoretická východiska, ale i metodické pokyny k práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování v prostředí tzv. běžných škol. Seminář seznámí pedagogy s možnostmi pedagogické diagnostiky, se speciálními didaktickými pomůckami aj. Jeho nedílnou součástí jsou konkrétní příklady z pedagogické praxe doplněné kazuistikami a produkty těchto žáků. Účastníci budou seznámeni se zásadami práce a metodickými doporučeními pro edukaci těchto jedinců. Zvláštní pozornost je věnována jak edukačním problémům, tak i zvládání negativních forem chování některých těchto žáků. Dalším cílem semináře je pomoci nasměrovat pedagogické pracovníky k optimální podpoře těchto žáků a ke zkvalitnění spolupráce mezi nimi a jejich rodiči. Prezentované okruhy metodických doporučení zohledňujících potřeby klientů základních i středních škol.

Co vám seminář přinese?
 • Zorientujete se v jednotlivých druzích SPU
 • Seznámíte se s pedagogickou diagnostikou
 • Obdržíte metodická doporučení pro práci s těmito žáky
 • Podělíme se s Vámi o zkušenosti z praxe
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen pro všechny pedagogické pracovníky základních a středních škol.

Cílová skupina:
 • speciální pedagogové
 • asistenti pedagoga
 • učitelé speciálních škol
 • učitelé 1.stupně ZŠ
 • učitelé 2.stupně ZŠ
 • učitelé gymnázií
 • učitelé SOŠ a SOU
 • ředitelé škol a školských zařízení
Program
 • Osobnost žáka se specifickou poruchou učení a chování
 • Etilogie vzniku SPU
 • Pedagogická diagnostika
 • Charakteristika jednotlivých druhů SPU
 • Podpůrná opatření
 • Metodická doporučení
 • Styly učení žáků
 • Východiska reedukace
 • Kazuistiky, příklady z praxe
 • Seminář je akreditovaný MŠMT- č.j. akreditace v systému DVPP: 1140/2021-5-5