Agentura Majestic :: Specifické chování u žáků s autismem

Agentura Majestic

Specifické chování u žáků s autismem

2300,- Kč / 8 hod.

Cílem semináře je přiblížit problematiku žáků s poruchou autistického spektra s důrazem na možnosti zvládání a především předcházení a eliminaci neadekvátního chování, např jak zaměstnat žáka při výskytu motorického neklidu apod. Na konkrétních příkladech získají pedagogové nové poznatky o možnostech dlouhodobého výchovného vedení jedinců s PAS. Budou se umět orientovat v jejich projevech, seznámí se s možnostmi práce v podmínkách škol běžného typu. Z hlediska zvládání specifického chování žáků s poruchami autistického spektra budou pedagogickým pracovníkům prezentovány následující oblasti: obtíže v komunikaci nebo ve vyjádření emocí, nepochopení společensky vhodné reakce, perfekcionismus, metody zvládání hněvu a jiných neadekvátních reakcí, vedení žáků k alternativnímu chování a metodika zvládání hněvu. Na základě poznání symptomatiky těchto jedinců a jejich osobnostních zvláštností budou klienti semináře seznámeni s postupy řešení kázeňských problémů s důrazem na jejich prevenci. Nemalá pozornost je věnována i problémům komunikačním a jejich vlivu na nevhodné chování. Pedagogičtí pracovníci rovněž získají přehled o formách komunikace s žáky. V neposlední řadě obdrží praktický návod, jak pracovat s kolektivem třídy, v níž se žák s PAS vzdělává.

Co vám seminář přinese?
 • Seznámíte se s projevy poruch autistického spektra (PAS)
 • Získáte větší jistotu při výuce žáků s PAS; obdržíte metodická doporučení
 • Poznáte psychologické zvláštnosti těchto žáků
 • Naučíte se, jak komunikovat s těmito žáky, jak eliminovat jejich nevhodné projevy
 • Obdržíte návod na řešení výchovných situací jak s jednotlivci, tak se třídou jako celkem
 • Získáte větší sebedůvěru ve vyučovacím procesu
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky veškerých základních a středních škol.

Cílová skupina:
 • speciální pedagogové
 • asistenti pedagoga
 • psychologové
 • učitelé speciálních škol
 • výchovní poradci
 • učitelé 1.stupně ZŠ
 • učitelé 2.stupně ZŠ
 • vychovatelé školských zařízení
 • ředitelé škol a školských zařízení
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé SOŠ a SOU
Program
 • Vymezení pojmu poruchy autistického spektra
 • Osobnost žáka s poruchou autistického spektra – kategorizace dle typu sociálního chování
 • Nespecifické variabilní rysy a jejich vliv na změny chování
 • Problémy v oblasti komunikace jako zdroj neadekvátního chování
 • Symptomatika poruch autistického spektra
 • Vliv stresu na chování žáků
 • Význam úvodní a průběžné motivace v hodině
 • Metodická doporučení
 • Postup učitele při řešení kázeňských problémů
 • Práce s kolektivem třídy, do níž jsou tito jedinci integrováni
 • Zkušenosti z praxe, kazuistiky
 • Seminář je akreditovaný MŠMT- č.j. akreditace v systému DVPP: 1140/2021-5-5