Agentura Majestic :: Specifické poruchy učení a chování, první signály

Agentura Majestic

Specifické poruchy učení a chování, první signály

2800,- Kč / 8 hod.

Cílem semináře je pomoci pedagogickým pracovníkům včasně odhalit specifické poruchy učení a chování. Účastníci se seznámí s možnostmi pedagogické diagnostiky, s jejím využitím v každodenní práci. Na modelových příkladech z praxe obdrží klienti doporučení, jak na podkladě těchto informací je možné zahájit intervenci, navržení metod a postupů pro práci s žákem a rovněž koncipování plánu podpůrných opatření a individuálního vzdělávacího plánu. Získají přehled o symptomatice jednotlivých poruch a o možnostech individuální práce s těmito žáky v podmínkách běžných škol. Metodická doporučení budou prezentována zvlášť pro učitele žáků mladšího školního věku, staršího školního věku a zvlášť pro učitele středních škol. Učitelům mladších žáků budou v rámci metodických doporučení prezentovány možnosti reedukace poruch, multisenzoriální přístup, u učitelů žáků staršího školního věku budou prezentovány kompenzační mechanismy, odbourání nesprávných učebních návyků. Metodická doporučení pro učitele žáků středních škol zohledňují problematiku přechodu žáka ze základní na střední školu, problémy s písemným záznamem učiva, kompenzační pomůcky, koncipování testů a jejich časová dotace, alternativní formy zkoušení – prezentace, demonstrace aj. učební strategie. Tohoto cíle bude dosaženo za použití konkrétních žákovských prací a kazuistik žáků a osobních příkladů z praxe lektorky.

Co vám seminář přinese?
 • Naučíte se včas odhalit žáka s poruchou učení
 • Seznámíte se s možnostmi pedagogické diagnostiky
 • Získáte doporučení k tvorbě IVP
 • Seznámíte se s ukázkami práce těchto žáků
 • Lépe porozumíte specifickým potřebám žáka s poruchou učení
 • Poznáte speciální didaktické pomůcky a odborné prameny
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky veškerých základních a středních škol

Cílová skupina:
 • speciální pedagogové
 • asistenti pedagoga
 • výchovní poradci
 • učitelé 1.stupně ZŠ
 • učitelé 2.stupně ZŠ
 • vychovatelé školských zařízení
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
 • učitel - metodik prevence
 • učitelé speciálních škol
Program
 • Definice poruch učení
 • Projevy poruch dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspinxie, dysmúzie, dyspraxie
 • Ukázky prací žáků základní školy, sledování vývojového aspektu
 • Ukázky prací žáků 1. ročníku středních škol
 • Kazuistiky žáků ZŠ a SŠ, zkušenosti z praxe
 • Poruchy učení u žáků s ADHD: symptomatika poruch, konkrétní projevy ve třídě
 • Další „dys“ poruchy s možnou souvislostí k učení, symptomatika
 • Symptomatika poruch autistického spektra
 • Individuální práce s žákem
 • Kazuistiky žáků s ADHD
 • Příprava individuálního plánu, zkušenosti z praxe
 • Didaktické pomůcky