Agentura Majestic :: Vzdělávání žáků se zrakovým postižením ve školách běžného typu

Agentura Majestic

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením ve školách běžného typu

2300,- Kč / 8 hod.

Cílem našeho semináře „Vzdělávání žáků se zrakovým postižením ve školách běžného typu“ je přiblížit práci se zrakově postiženými žáky v podmínkách běžných škol a vytvořit tak širší pohled na možnosti edukace těchto jedinců. Účastníci semináře se seznámí nejen s problematikou zrakového handicapu, ale též s psychologickými zvláštnostmi těchto žáků, a to nejen v teoretické rovině, ale i na základě kazuistik a osobních zkušeností lektorky. Vzhledem k tomu, že pro školní práci je nepostradatelná práce s textem, budou účastníci semináře blíže seznámeni s metodikou výuky čtení a psaní zrakově postižených, se speciálními elektronickými i neelektronickými pomůckami. Současně získají přehled o možnostech rozvoje kompenzačních analyzátorů, především sluchového a hmatového vnímání. V neposlední řadě se seznámí s metodikou vytváření sebeobslužných dovedností, se zrakovou hygienou a s odbornými zdroji.

Co vám seminář přinese?
 • Seznámíte se s problematikou zrakového handicapu
 • Získáte větší jistotu při výuce zrakově postižených žáků
 • Poznáte psychologické zvláštnosti těchto jedinců
 • Naučíte se, jak komunikovat se zrakově postiženými, seznámíte se s Braillovým písmem
 • Seznámíte se s metodickými doporučeními pro výuku jak všeobecně vzdělávacích předmětů, tak i předmětů výchovného charakteru
 • Získáte větší sebedůvěru ve vyučovacím procesu
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen především učitelům zrakově postižených žáků, kteří navštěvují základní či střední školu běžného typu.

Cílová skupina:
 • speciální pedagogové
 • asistenti pedagoga
 • učitelé VOŠ
 • vychovatelé školských zařízení
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé 1.stupně ZŠ
 • učitelé 2.stupně ZŠ
 • učitelé gymnázií
 • učitel praktického vyučování
Program
 • Vymezení pojmu „zrakově postižený“
 • Přehled nejčastějších očních vad v dětském, pubertálním a adolescentním období
 • Psychologické zvláštnosti zrakově postižených
 • Výuka čtení a psaní a) nevidomých, b) slabozrakých
 • Speciální pomůcky k výuce matematiky
 • Možnosti práce ve výtvarné výchově a v pracovním vyučování
 • Metodická doporučení k ostatním předmětům
 • Význam a realizace hmatové výchovy zrakově postižených
 • Možnosti individualizace výuky. Kazuistiky.
 • Multisenzoriální přístup ve výuce
 • Sebeobslužné dovednosti
 • Zraková hygiena
 • Seminář je akreditovaný MŠMT- č.j. akreditace v systému DVPP: 1140/2021-5-5